>Záruční podmínky
Záruční podmínky

Construction SITECH CZ s.r.o.

Záruční podmínky

Construction SITECH CZ s.r.o. ("SITECH CZ"), Vlárská 953/22, 627 00 Brno

1. Záruka

1.1 Společnost Construction SITECH CZ s.r.o. („Prodávající“) poskytuje na předmět dodávky v rámci kupní smlouvy, tj. dodané produkty Trimble a software nebo příslušenství záruku v délce trvání a za podmínek uvedených v kupní smlouvě, a to ode dne předání Zařízení kupujícímu („Kupující“).

1.2 Není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, poskytuje Prodávající na Zařízení záruku v délce 12 měsíců a na Software v délce 90 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí Zařízení Kupujícím.

1.3 Záruka se vztahuje jak na výrobní, tak i materiálové vady a je platná pouze na Zařízení nacházejícím se na území České a Slovenské republiky. Jiná, než v této záruční listině uvedená práva Kupujícího nejsou poskytována. Zejména jsou vyloučena jakákoliv práva spojená s výkonem Zařízení a jakákoliv práva za ztrátu dat.

1.4 Postoupení práv a povinností ze záruky je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího vyloučeno.

1.5 Je-li záruka sjednávána na Zařízení, které bylo zakoupeno již dříve, musí být takové Zařízení dle posouzení Prodávajícího v dobrém provozním a technickém stavu. Při sjednání záruky musí Kupující na výzvu Prodávajícího uvést přesné a platné sériové číslo každého Zařízení. Prodávající je oprávněn odmítnout plnění ze záruky, pokud Kupující uvede nepřesné nebo nepravdivé údaje při sjednání záruky. Uplynulo-li více než 90 dnů ode dne platnosti předchozí záruky, má Prodávající při sjednávání obdobné záruky právo účtovat další poplatky dle aktuálního ceníku Prodávajícího.

2. Definice

2.1 "Poškození vlivem prostředí" znamená poškození prachem, teplem, vlhkostí a slaným vzduchem za předpokladu, že je produkt používán v souladu s návodem k obsluze a specifikacemi.

2.2 "Oprava Software" znamená opravu chyb nebo jinou aktualizaci vytvořenou za účelem opravy předchozí verze softwaru, která v podstatě neodpovídá zveřejněným specifikacím.

2.3 "Významnou aktualizací" se rozumí přidání významné nové funkce do software nebo nahrazení stávající produktové řady novou s významnou aktualizací. Prodávající si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení určit, co se považuje za významnou novou funkci a významnou aktualizaci.

2.4 "Drobná aktualizace" znamená, že jsou vylepšeny stávající funkce Software.

2.5 "Zařízením" se rozumí produkty Trimble, včetně příslušenství, bez Software.

2.6 "Softwarem" se rozumí počítačový software, který je dodáván se zakoupeným Zařízením (ať už je Software zabudován do hardwarových obvodů jako firmware, vložen do paměti flash nebo uložen na magnetickém či jiném médiu), nebo je dodáván jako samostatný počítačový program.

2.7 "Trimble" znamená společnost Trimble Inc. a/nebo koncernové společnosti.

2.8 "Opotřebením" se rozumí poškození způsobené opakovaným používáním, v jehož důsledku Zařízení nefunguje podle určení, s výjimkou drobných poškození, která nemají vliv na funkčnost Zařízení.

3. Podmínky záruky na Zařízení

3.1 Záruka na Zařízení se vztahuje na (a) vady způsobené opotřebením; (b) vady způsobené vlivem prostředím; a (c) vady způsobené přepětím v napájecích zdrojích vyrobených společností Trimble.

3.2 Záruka se nevztahuje na příslušenství produktu (baterie, nabíječky, kabely atd.) a týká se pouze elektronických komponentů se sériovým číslem.

3.3 Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou v důsledku:
3.3.1 kombinace nebo používání Zařízení s hardwarovými nebo softwarovými produkty, informacemi, daty, systémy, rozhraními nebo zařízeními, které nebyly vyrobeny, dodány nebo specifikovány společností Trimble (včetně jakéhokoli naváděcího nebo řídicího hardwaru nebo softwaru třetích stran);
3.3.2 provozování Zařízení podle jiných specifikací, než jsou standardní specifikace společnosti Trimble;
3.3.3 zanedbání údržby nebo nevhodné opravy provedené Kupujícím či třetí osobou;
3.3.4 poškození způsobené bleskem nebo jiným elektrickým výbojem nebo přepětím z napájecích zdrojů, které nejsou od společnosti Trimble (není-li sjednána Prodloužená záruka);
3.3.5 působení vnějších mechanických nebo chemických vlivů, vlivem sladké nebo slané vody nebo postříkáním vodou (mimo Zařízení určeného k použití v takových podmínkách);
3.3.6 nesprávné instalace, konfigurace či propojení v rozporu s příslušnou příručkou pro obsluhu a specifikacemi společnosti Trimble;
3.3.7 použití jiných než originálních náhradních dílů či provozních náplní;
3.3.8 bezdůvodného prodlení Kupujícího se zpřístupněním Zařízení k provedení záruční opravy nebo pravidelné údržby.

3.4 Vyskytne-li se vada na Zařízení v průběhu záruční lhůty, Prodávající zabezpečí a dodá:
3.4.1 nové nebo výrobcem schválené náhradní díly potřebné k odstranění vady (pro náhradní díly instalované v rámci záruční opravy platí stejná záruka do konce původní záruční doby Zařízení);
3.4.2 veškerou práci potřebnou k odstranění vady;
3.4.3 Náklady spojené s přepravou Zařízení do servisního střediska Prodávajícího hradí Kupující, přepravní náklady spojené s vrácením Zařízení hradí Prodávající, není-li ujednáno jinak.

3.5 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku:
3.5.1 nesprávné instalace, konfigurace či propojení v rozporu s příslušnou příručkou pro obsluhu a specifikacemi společnosti Trimble;
3.5.2 zanedbání údržby nebo nevhodné opravy provedené Kupujícím či třetí osobou;
3.5.3 působení vnějších mechanických nebo chemických vlivů;
3.5.4 použití jiných než originálních náhradních dílů či provozních náplní;
3.5.5 instalace přídavného zařízení, jehož použití není schváleno Prodávajícím nebo společností Trimble;
3.5.6 bezdůvodného prodlení Kupujícího se zpřístupněním Zařízení k provedení záruční opravy nebo pravidelné údržby.

3.6 Prodávající je oprávněn odmítnout záruční opravu při zjevném nesplnění nebo porušení těchto Záručních podmínek.

3.7 Běžné opotřebení a běžná údržba jsou ze záruky vyjmuty.

3.8 Nároky vyplývající ze záruky zanikají, pokud nebudou u Prodávajícího písemně uplatněny do konce záruční doby. Díly a části Zařízení, které byly vyměněné při záruční opravě, se stávají majetkem Prodávajícího.

4. Podmínky záruky na Software

4.1 Zárukou na Software se Prodávající zaručuje, že software bude v odpovídat funkčním specifikacím a aktuální dokumentaci poskytnutou společností Trimble.

4.2 Kupující má nárok na bezplatné obdržení oprav a drobné aktualizace Softwaru ze strany Prodávajícího, a to jako autorizovaného poskytovatele servisu Zařízení. Poskytnutí významných aktualizací podléhá rozhodnutí společnosti Trimble a Kupující na ně nemá nárok.

4.3 Záruka se nevztahuje na závady, které vzniknou v důsledku:
4.3.1 jakékoliv změny nebo úpravy Software bez povolení společnosti Trimble nebo Prodávajícího;
4.3.2 problémů a závad vyplývajících z interakce se softwarem nebo hardwarem třetích stran, které nejsou podporovány společností Trimble;
4.3.3 problémů a závad způsobených nesprávným používáním nebo nesprávnou či nevhodnou instalací nebo údržbou Software ze strany Kupujícího.

5. Prodloužená záruka

5.1 V případě zakoupení tzv. „prodloužené záruky“ v rámci kupní smlouvy poskytuje Prodávající na dále uvedená vybraná Zařízení záruku nad rámec standardní záruky („Prodloužená záruka“). 

5.2 Není-li uvedeno jinak, platí práva a povinnosti smluvních stran uvedené v části 1. – 4. těchto Záručních podmínek. Kupující je zejména povinen dodržovat povinnosti stanovené v čl. 3 těchto Záručních podmínek a další povinnosti pro trvání standardní záruky.

5.3 Záruku nelze uplatnit v případech, kdy závadu způsobí díl, na který se záruka nevztahuje, nebo porucha vznikla v důsledku přirozeného opotřebení. Prodloužená záruku se též nevztahuje na příslušenství produktu (baterie, nabíječky, kabely atd.) a týká se pouze elektronických komponentů se sériovým číslem.

5.4 TOTÁLNÍ STANICE A SKENERY.
Prodloužená záruka totální stanice nebo skeneru zahrnuje kalibraci a seřízení. Kupující má nárok na jednu (1) službu kalibrace a seřízení Zařízení za každý kalendářní rok, ve kterém je prodloužená záruka platná. Služba kalibrace a seřízení musí být provedena během doby platnosti Prodávajícím.

5.5 SX-1X.
V případě zakoupení Zařízení SX-1X má Kupující (bez ohledu na ustanovení čl. 5.4 těchto Záručních podmínek) nárok pouze na jednu (1) službu ověření kalibrace produktu za každý kalendářní rok, ve kterém je prodloužená záruka platná. Služba kalibrace a seřízení musí být provedena během doby platnosti Prodávajícím.

5.6 NETR9 a Alloy.
V případě Zařízení v podobě přijímače NETR9 nebo Alloy se prodloužená záruka se vztahuje na škody způsobené bleskem nebo jiným elektrickým výbojem, pokud je používán se správně nainstalovanou přepěťovou ochranou.

5.7 RYCHLÁ VÝMĚNA (K DISPOZICI POUZE PRO ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY).
V případě zakoupení „plánu rychlé výměny“ od jiné osoby než Prodávajícího, pak v případě, že se neuplatní standardní záruky dle čl. 3 těchto Záručních podmínek, lze s Prodávajícím sjednat rychlou výměnu produktu nebo příslušenství, na které se vztahuje takový plán rychlé výměny. Prodávající vymění vadný produkt za (i) nový výrobek ze skladových zásob, pokud je k dispozici, nebo (ii) výrobek objednaný u společnosti Trimble, který bude odeslán s urychlenou přepravou. Prodávající je povinen odeslat společnosti Trimble původní produkt společnosti Trimble a dále odpovídá za veškeré nezbytné instalační služby pro náhradní produkt.

5.8 TRIMBLE PROTECTED PREMIUM.
Prodloužená záruka „Trimble Protected Premium“ (není součástí běžné prodloužené záruky) zahrnuje krytí náhodného poškození Zařízení. Prodávající uhradí náklady na náhradní díly a práci při opravě nebo výměně Zařízení za nový nebo repasovaný, pokud dojde k jeho poruše způsobené poškozením v důsledku pádu nebo zalití vodou v souvislosti s manipulací a používáním Zařízení. K výměně může dojít pouze jednou a poté končí platnost této prodloužené záruky. Krytí náhodného poškození neposkytuje ochranu proti krádeži, ztrátě, nedbalému nebo úmyslně poškozujícímu jednání spojenému s manipulací a používáním

6. Podmínky uplatnění záruky

6.1 Vady zjištěné po předání a převzetí Zařízení uplatní Kupující u Prodávajícího formou dle kupní smlouvy („reklamace“).

6.2 Vady zjevné musí být reklamovány při předání a převzetí Zařízení. Skryté vady Zařízení a vady, které se projeví v záruční době, musí Kupující u Prodávajícího uplatnit (doručit) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do ukončení doby trvání záruky. V reklamaci Kupující uvede popis vady a specifikaci jejího projevu.

6.3 Kupující má ze záruky práva dle § 2106 odst. 1 písm. a) – c) nebo § 2107 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jednostranné odstoupení Kupujícího od smlouvy, na jejímž základě bylo Kupujícímu Zařízení dodáno, je vyloučeno. Volba mezi právy ze záruky náleží výhradně Prodávajícímu.

6.4 Prodávající sdělí Kupujícímu ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne oznámení vady, zda reklamovanou vadu uznává jako vadu podléhající záruce nebo svoji odpovědnost ze záruky vylučuje. V případě, že Kupující požádá Prodávajícího o sdělení jeho stanoviska dle předchozí věty a podmíní odstranění vady uznáním vady jako reklamační, neběží lhůta pro odstranění vady dle čl. 6.5 do doby sdělení stanoviska Prodávajícím. Nepožaduje-li Kupující sdělení stanoviska, platí, že souhlasí s odstraněním vady i na své náklady. Kupující je v takovém případě povinen nahradit Prodávajícímu výdaje, které byly s odstraněním vady spojeny, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k plnění ze strany Prodávajícího.

6.5 Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne oznámení stanoviska dle čl. 6.4, bude-li to technicky nebo technologicky možné, tj. pokud aktuální stav použitých technologií, jejich napojení a závislost dalších technologií umožní provést danou činnost potřebnou k odstranění vad za podmínek potřebných k odstranění vad, nebo v jiné lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím. Jestliže Prodávající ve výše uvedené lhůtě vadu neodstraní, je Kupující oprávněn odstranit vadu sám, nebo ji nechat odstranit na účet Prodávajícího. Prodávající je v takovém případě povinen nahradit Kupujícímu výdaje, které byly s odstraněním vady spojeny, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy k plnění ze strany Kupujícího.

6.6 Průběh veškerých prací provedených v souvislosti s uplatněním reklamace zaznamená Prodávající v protokolu o servisním zásahu.

6.7 Kupující se zavazuje vytvořit zhotoviteli podmínky pro odstranění reklamované vady na dobu nezbytně nutnou. Není-li dohodnuto jinak, k servisnímu zásahu dochází v provozovně Prodávajícího a Kupující nese náklady spojené s dopravou Zařízení.

Ke stažení

Záruční podmínky