>Všeobecné obchodní a dodací podmínky
Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Construction SITECH CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky prodeje

Construction SITECH CZ s.r.o. ("SITECH CZ"), Vlárská 953/22, 627 00 Brno
 1. Základní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky prodeje („OPP“) prodávajícího se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“), vztahují na závazek vzniklý při úplatném dodání věci od společnosti Construction SITECH CZ s.r.o., IČ: 24786357, sp. zn. C 81647 vedená u Krajského soudu v Brně („prodávající“), zejména na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo (dále jen „kupní smlouva“). Od těchto OPP je možné se odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud se tyto OPP použijí na smlouvu o dílo, kupujícím se rozumí objednatel, prodávajícím zhotovitel, zbožím se rozumí dílo a ostatní pojmy musí být užity přiměřeně.
  2. Ve vztahu ke smlouvám zavazujícím k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je prodávající oprávněn OPP v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ. Taková změna musí být kupujícímu oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě nesouhlasu se změnou OPP může kupující kupní smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v článku 9.2 OPP.
  3. Veškeré nabídky učiněné prodávajícím až do podpisu příslušné kupní smlouvy jsou nezávazné. Technické údaje, provozní náklady, spotřeba, hmotnost, rozměry, zobrazení atd. jsou pouze přibližné, pokud nejsou prodávajícím výslovně písemně potvrzeny.
 2. Kupní smlouva
  1. Veškeré podmínky vzájemného plnění prodávajícího a kupujícího jsou uvedeny v kupní smlouvě a v těchto OPP, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
  2. Pokud přijetí objednávky obsahuje jakékoliv dodatky nebo odchylky, představuje přijetí objednávky nový návrh a smlouva není uzavřena, dokud prodávající nový návrh písemně nepotvrdí.
  3. Změny a doplňky kupní smlouvy mohou být provedeny pouze písemně ve formě dodatku se souhlasem obou smluvních stran.
  4. Prodávající prohlašuje, že je ke dni podpisu kupní smlouvy výlučným vlastníkem zboží a že zboží nemá žádné právní vady a neváznou na něm zástavní práva či jiná práva třetích osob, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.
 3. Doba a místo plnění
  1. Ke splnění povinností prodávajícího dle kupní smlouvy dochází dodáním zboží na místě určeném v kupní smlouvě. Druh, množství, termín dodání zboží je stanoven v kupní smlouvě, přičemž je-li termín dodání stanoven do určitého data, je prodávající povinen stanovit datum předání nejméně 3 pracovní dny předem.
  2. Pokud se prodávající a kupující v kupní smlouvě dohodnou, že zboží bude dodáno prostřednictvím dopravce pro přepravu zboží kupujícímu, ke splnění povinností prodávajícího dle kupní smlouvy dochází předáním zboží prvnímu dopravci. O předání zboží dopravci vyrozumí prodávající kupujícího faxem se zasláním kopie přepravního dokladu. Práva a povinnosti prodávajícího při dodání zboží prostřednictvím třetí osoby se řídí ustanoveními kupní smlouvy nebo těchto OPP.
  3. Termín dodání a převzetí se prodlužuje o dobu, po kterou trvají překážky plnění způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ. Lhůta k plnění se prodlužuje též o dobu prodlení druhé smluvní strany.
  4. Kupující nesmí bezdůvodně plnění odmítnout. Stane-li se tak, je kupující v prodlení a prodávající je oprávněn uskladnit zboží na náklady kupujícího s tím, že kupující je povinen prodávajícímu uhradit skladné ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení s převzetím.
  5. Prodávající není v prodlení s dodávkou zboží, pokud je kupující v prodlení. Po stanovení dodatečné lhůty k převzetí plnění je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
  6. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením § 2121–2125 OZ.
  7. Převzetí zboží potvrzuje kupující na dodacím listu při užití smluvního přepravce a na předávacím protokolu při osobním odběru. Potvrzení převzetí zboží potvrdí kupující tak, že na doklad uvede hůlkovým písmem své jméno a příjmení, pracovní zařazení (funkci), připojí vlastnoruční podpis a otisk razítka firmy kupujícího.
  8. Prodávající je povinen předat při protokolárním předání zboží kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí zboží (zejména dodací list). Prodávající se dále zavazuje poskytnout kupujícímu veškerou součinnost potřebnou pro provedení změn v evidenci stroje v případě, že si to tento vyžaduje.
 4. Povinnosti kupujícího
  1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem uvedeným v kupní smlouvě a poskytnout součinnost prodávajícímu při plnění kupní smlouvy.
  2. Kupující je povinen dodržovat důvěrnost informací týkající se obchodních vztahů, cenové politiky, dokumentace a informací poskytnutých prodávajícím před jakoukoli třetí stranou, a to i v případě ukončení závazku mezi smluvními stranami.
 5. Kupní cena
  1. Kupní cena je určena v kupní smlouvě. Kupující souhlasí, aby daňové doklady byly zasílány elektronicky na kontaktní adresu uvedenou v kupní smlouvě.
  2. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu po řádném předání a převzetí zboží nebo jeho části. Podkladem k vystavení faktury je předávací protokol. Splatnost činí 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
  3. Kupní cena v CZK se kalkuluje na základě směnného kurzu EUR/CZK vyhlášeného Českou národní bankou ke dni vypracování nabídky. Změna tohoto kurzu o více než 3 % opravňuje prodávajícího k odpovídající změně kupní ceny, a to dle změny směnného kurzu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  4. Prodávající si vyhrazuje právo vyúčtovat kupujícímu jakékoliv další finanční nároky, které vznikly po podpisu kupní smlouvy na základě změn nebo zavedení nových právních předpisů (např. úprava celních poplatků, daní, dovozních přirážek apod.). Taková změna bude kupujícímu oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě nesouhlasu s vyúčtováním může kupující kupní smlouvu vypovědět do 3 dnů ode dne oznámení změny za podmínek uvedených v článku 9.2 OPP. Dojde-li k zavedení nových právních předpisů fakticky omezujících dovoz nebo přeshraniční pohyb zboží (např. množstevní omezení vývozu či dovozu ze třetích zemí), je prodávající oprávněn jednostranně změnit dobu dodání. Taková změna bude kupujícímu oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě nesouhlasu se změnou termínu může kupující kupní smlouvu vypovědět do 3 dnů ode dne oznámení změny za podmínek uvedených v článku 9.2 OPP
  5. Pokud se prodávající a kupující dohodnou, že zboží bude dodáno na místo určené kupujícím a kupující není povinen zajistit přepravce do místa jím určeného, náklady za proclení zboží, poplatky a daně, dopravu do odběrného místa kupujícího a pojistné bude prodávajícím vyúčtováno dle skutečně vynaložených nákladů. Toto neplatí, bylo-li výslovně dohodnuto, že veškeré náklady hradí prodávající.
  6. V případě, že bylo dohodnuto splácení kupní ceny formou splátek, pozbývá kupující výhodu splátek v případě prodlení s jednou splátkou a celá kupní cena se tak stává splatnou 14 dnů po termínu splatnosti té splátky, se kterou je kupující v prodlení. Prodávající je oprávněn vyžadovat vydání zboží s výhradou vyloučení jakéhokoliv práva zadržení a vyzvednout si je u kupujícího. Všechny s tím spojené náklady, včetně nákladů na skladování, nese kupující.
  7. Prodlení kupujícího s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím opravňuje prodávajícího k zastavení dalšího plnění jakékoliv smluvní povinnosti. Pro opětovné zahájení plnění smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti nebo poskytnutí dodatečného zajištění dle požadavku prodávajícího.
  8. Kupující není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za prodávajícím proti nesplatné pohledávce prodávajícího za kupujícím a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího souhlasu prodávajícího.
  9. Platby kupní ceny se ve smyslu § 1957 odst. 1 OZ uskutečňují bezhotovostním převodem v měně smlouvy. Termín splatnosti je dodržen, pokud je příslušná částka připsána na účet příjemce nejpozději v den splatnosti. Místem plnění pro peněžité závazky kupujícího je ve smyslu § 1955 odst. 1 OZ banka, u níž má prodávající zřízený účet, jehož číslo je uvedeno na faktuře. Daňové doklady o vyúčtování vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis vystavitele.
 6. Výhrada vlastnictví
  1. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny (výhrada vlastnictví).
  2. Kupující nemá právo do doby úplného vyrovnání všech svých závazků vůči prodávajícímu zboží zcizit, zastavit ani s ním jinak právně disponovat. To se vztahuje i na případy spojení předmětu koupě s jinou věcí kupujícího nebo třetí osoby. Případné zásahy třetích osob do vlastnictví musí kupující prodávajícímu neprodleně sdělit písemně.
  3. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se kupující zavazuje, že umožní prodávajícímu přístup do svých prostor, ve kterých se nachází zboží ve vlastnictví prodávajícího, a že mu na základě jeho požadavku umožní odvoz zboží, které je v jeho vlastnictví. Prodávající má v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit a kupující je povinen mu uhradit veškeré náklady, které mu s převzetím zboží vznikly, a dále pak škodu vzniklou v souvislosti s porušením povinností kupujícího.
 7. Záruka
  1. Prodávající může poskytnout kupujícímu záruku na dodané zboží dle záručních podmínek prodávajícího, pokud je tak vymezeno v kupní smlouvě. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po přechodu nebezpečí škody na zboží.
  2. Kupující je povinen informovat prodávajícího o zjištěné vadě doporučeným dopisem, faxem nebo elektronickou poštou na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Pokud bylo hlášení provedeno ústně, je kupující do 24 hodin povinen telefonické ohlášení potvrdit v písemné formě se stručným popisem poruchy.
  3. Nároky ze záruky jsou vyloučeny, byl-li kupující ke dni zjištění vady v prodlení se zaplacením splatné kupní ceny za reklamované zboží o více než 15 kalendářních dnů.
  4. Záruční a pozáruční servis zajišťuje prodávající vlastními prostředky v rámci provozoven v Brně, Kunicích a na Slovensku v Banské Bystrici. Kontaktní údaje na jednotlivé provozovny jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.sitech-czech.cz.
  5. Prodávající a kupující podpisem kupní smlouvy potvrzují, že s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučují povinnost k náhradě újmy na straně prodávajícího ve smyslu § 2898 OZ, včetně újmy způsobené vadou zboží nebo jinou právní skutečností.
 8. Sankce
  1. Kupující odpovídá prodávajícímu ve smyslu § 2913 odst. 1 OZ za veškerou škodu a náklady, kterou způsobí nepřevzetím zboží. Prodávající je oprávněn požadovat podle své volby jako odškodnění zejména náhradu vzniklé škody a/nebo smluvní pokutu ve výši 10 % sjednané kupní ceny. Smluvní pokutu je kupující povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění výzvy prodávajícího k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.
  2. V případě, že bude kupující v prodlení s úhradou faktur za zboží, je prodávající oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky kupní ceny za každý den prodlení. Prodávající je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit i náhradu škody v plném rozsahu.
  3. Pokud se prodávající dostane do prodlení s dodávkou zboží, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodaného zboží za každý den prodlení. Výše smluvní pokuty je omezena na maximální výši 5 % z ceny nedodaného zboží.
  4. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodávkou, které by nastalo v důsledku jakýchkoli opatření třetích osob, států nebo nadnárodních organizací v případech epidemie a pandemie a hospodářských a ekonomických důsledků těchto opatření, např. stávky, výluky, omezení výroby, platební neschopnost, atd., a to jak na straně prodávajícího, tak jeho dodavatelů. Prodávající dále neodpovídá za prodlení s dodávkou, které by nastalo v důsledku skutečností přímo nebo nepřímo spojených s vystoupením Velké Británie z EU. Prodávající rovněž neodpovídá za jakékoli škody, které by vznikly v důsledku prodlení s výjimkou škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalostním jednáním, což prodávající a kupující podpisem kupní smlouvy stvrzují. 
 9. Ukončení smlouvy
  1. Při prodlení s platbami, jakož i při podstatném porušení ustanovení kupní smlouvy kupujícím může prodávající bez dalšího smlouvu vypovědět. K účinnosti výpovědi dochází dnem doručení projevu vůle prodávajícího kupujícímu.
  2. Smlouvy zavazující k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je kupující oprávněn vypovědět ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení o změně OPP dle článku 1.2 OPP s tím, že výpovědní doba v takovém případě činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem doručení výpovědi.
  3. Výpovědí smlouvy zůstávají veškerá práva a nároky smluvních stran vzniklé do data výpovědi smlouvy nedotčeny.
 10. Ochrana osobních údajů a jiných dat
  1. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím představuje právní důvod pro shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů ze strany prodávajícího v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).
  2. Osobní údaje o kupujícím jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro účel plnění ze smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím. Informace o ochraně osobních údajů lze nalézt na webových stránkách prodávajícího: www.sitech-czech.cz.
  3. Prodávající pro zkvalitnění svých služeb provádí průzkumy spokojenosti se službami a za smluvně stanovených podmínek monitoruje provoz a pohyb zařízení prostřednictvím technologie pro dálkový monitoring stroje. Výsledky průzkumu a monitoringu jsou využívány prodávajícím a předávány společně s obchodní firmou, kontaktní osobou a adresou společnosti Trimble Inc. v USA.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení dle kupní smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v kupní smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti odmítl. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení požadovaná kupní smlouvou musí být provedena písemně a musí být (i) doručena osobně, (ii) zaslána doporučeným dopisem nebo (iii) e-mailem adresovaným druhé smluvní straně na e-mailovou adresu uvedenou v kupní smlouvě.
  2. Všechny vztahy těmito OPP neupravené se řídí kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím a ustanoveními OZ v platném znění.
  3. Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím platí právo České republiky s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).
  4. Na závazek mezi prodávajícím a kupujícím se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1765–1766 OZ. Obsah kupní smlouvy je považován za důvěrný a nesmí být zpřístupněn třetím osobám, nevyplývá-li z obecně závazného právního předpisu, že má být zveřejnitelný.
  5. Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným bude soud určený dle sídla prodávajícího ke dni podání žaloby.
  6. Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto OPP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto OPP. Prodávající je oprávněn kdykoliv tyto OPP změnit, nová verze OPP se však nepoužije na existující smluvní vztahy.
  7. Prodávající a kupující podpisem kupní smlouvy vyslovují svůj souhlas s OPP a zavazují se, že se jimi budou řídit. Kupní smlouva i tyto OPP jsou závazné pro právní nástupce smluvních stran.

 


Účinnost OPP od 15.11.2020