>Všeobecné obchodní podmínky (modely)
Všeobecné obchodní podmínky (modely)

Construction SITECH CZ s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (modely)

Construction SITECH CZ s.r.o. ("SITECH CZ"), Vlárská 953/22, 627 00 Brno

 

Vyhotovení digitálního modelu terénu, příprava vytyčovacích dat a geodetické terénní práce

1. Objednatel digitálního modelu terénu nebo vytyčovacích dat je povinen dodat podklady vedoucí k jednoznačnému výsledku digitálního modelu, nebo vytyčovacích podkladů a specifikovat jasně písemnou formou zadání dle potřeb a povahy prováděných prací na stavbě. Pokud nedojde k jednoznačnému písemnému zadání požadavků na výsledný model terénu, na případné reklamace nebude brán zřetel. Pokud dojde ke změnám v zadání nebo v projektové dokumentaci, práce nutné pro aktualizaci modelu nebo vytyčovacích dat budou napočítány jako vícepráce dle hodinové sazby. Za případné rozpory v projektové dokumentaci nebo nejasnosti v zadání nenese společnost  Construction SITECH CZ s.r.o. žádnou zodpovědnost.

2. Objednatel modelu je povinen specifikovat požadované přesnosti, jakých je potřeba dosáhnout při terénním pracích, typ nivelačního systému, typ stavebního stroje nebo měřícího zařízení a způsob využití vytvořených dat, aby bylo možné výsledný model nebo vytyčovací podklad tomuto uzpůsobit.

3. Objednatel modelu nebo vytyčovacích dat musí písemně specifikovat požadovaný termín splnění (je-li požadován), který musí být následně  odsouhlasen zhotovitelem. Pokud se tak nestane, nemohou být zhotoviteli dat účtovány žádné sankce nebo pokuty za prodlení stavebních prací a tak podobně.

4. Objednatel dat musí jasně specifikovat požadovaný souřadnicový a výškový systém stavby. Pokud tak neučiní, nebo není projektovou dokumentací specifikováno jinak, bere se jako závazný souřadnicový systém S-JTSK a výškový systém Bpv.

5. Digitální model terénu sám o sobě není zárukou správnosti a dostatečné kvality provedených prací a nelze v případě jeho využití v nivelačních systémech podlehnout dojmu, že není třeba dalších kontrol na stavbě, orientaci v projektové dokumentaci stavby a tak podobně. Objednatel modelu je tedy zodpovědný za správnou aplikaci modelu v terénu. Tímto se rozumí odpovědnost mimo jiné za:

  • Proškolení obsluhy nivelačního systému stavebního stroje
  • Připravenost stavby na použití nivelační technologie (zřízené kontrolní body pro kontrolu nivelačního systému stroje, postavení referenční stanice, orientaci totální stanice atd.)
  • Pravidelné a nezávislé kontroly provedené práce stavebním strojem, ať už geodetem stavby, nebo jinou odpovědnou osobou. Nezávislou kontrolou se rozumí kontrola pomocí jiného vytyčovacího zařízení a na základě jiného modelu nebo vytyčovacích dat
  • Správnou funkčnost stavebního stroje, nebo geodetického vytyčovacího zařízení
    • pravidelná kontrola polohy a výšky záměrného bodu stavebního stroje nebo měřícího zařízení na kontrolním bodě stavby, zřízeným geodetem stavby, případně jinou odpovědnou osobou
    • pravidelná údržba a servis stroje
    • a tak podobně… 

6. V případě objednání geodetického zaměření terénu je objednatel zodpovědný za připravenost stavby tak, aby bylo možné dodržet veškerá bezpečností opatření potřebná k provedení prací. Jedná se zejména o připravenost stavby v případě objednání leteckého snímkování bezpilotním prostředkem (dronem), např.  aby se v dohodnuté době v zájmové oblasti nenacházely žádné osoby, nebo aby byly osoby stavby a obyvatelé přilehlého okolí s leteckým snímkováním a jeho riziky obeznámeni, a tak podobně.

7. Odsouhlasením cenové nabídky, případně výčtu prací, souhlasí objednatel se všeobecnými podmínkami společnosti Construction SITECH CZ s.r.o.