>Všeobecné podmínky operativního pronájmu
Všeobecné podmínky operativního pronájmu

Construction SITECH CZ s.r.o.

Všeobecné podmínky operativního pronájmu

Construction SITECH CZ s.r.o. ("SITECH CZ"), Vlárská 953/22, 627 00 Brno

1.      Základní ustanovení

1.1    Tyto obchodní podmínky pronájmu („OPP“) pronajímatele se ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku („OZ“), vztahují na závazek vzniklý v důsledku nájemní smlouvy uzavřené se společností Construction SITECH CZ s.r.o, IČO: 24786357, sp. zn. C 81647 vedená Krajským soudem v Brně („pronajímatel“).

1.2    Ve vztahu ke smlouvám zavazujícím k dlouhodobým a opětovným plněním stejného druhu je pronajímatel oprávněn OPP v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ. Taková změna bude nájemci oznámena písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě nesouhlasu se změnou OPP může nájemce nájemní smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v článku 11.2 OPP.

1.3    Veškeré nabídky učiněné pronajímatelem až do podpisu příslušné nájemní nebo obdobné smlouvy jsou nezávazné. Technické údaje, provozní náklady, spotřeba, hmotnost, rozměry, zobrazení atd. jsou pouze přibližné, pokud nejsou pronajímatelem výslovně písemně potvrzeny.

2.      Pojmy

2.1    Pronajímatelem je společnost, která je buď vlastníkem zařízení a toto zařízení pronajímá, nebo je nájemcem zařízení a toto zařízení pronajímá s tím, že zařízení je ve vlastnictví třetí osoby, která s uzavřením smlouvy vyslovila souhlas.

2.2    Nájemcem je právnická nebo fyzická osoba, která najímá do svého krátkodobého či dlouhodobého užívání movité věci od pronajímatele.

2.3    Movitou věcí („zařízením“) je nivelační systém, vážící systém nebo měřické zařízení včetně příslušenství, event. spotřebního materiálu, uvedených v technické specifikaci zařízení v uzavřené nájemní smlouvě a v předávacím protokolu.

2.4    Nájemným je finanční úhrada, kterou se nájemce zavazuje pronajímateli platit za nájem zařízení dle uzavřené nájemní smlouvy. Splatnost činí 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu, není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak. Výše nájemného je stanovena v nájemní smlouvě.

2.5    Nájemní smlouvou je smlouva, která se uzavírá písemně mezi pronajímatelem a nájemcem za účelem úplatného přenechání zařízení nájemci k dočasnému užívání. Změny a doplňky nájemní smlouvy mohou být provedeny ve formě písemného nebo ústního dodatku, přičemž v případě ústní formy platí, že s výjimkou doby pronájmu zůstávají veškeré podmínky pronájmu stejné. Tyto OPP mohou být aplikovány i na smlouvy o výpůjčce nebo obdobném smluvním typu. V takovém případě se úprava OPP použije přiměřeně danému smluvnímu typu.

3.      Zahájení nájmu a předání zařízení nájemci

3.1    Pronajímatel předá nájemci nebo jím zmocněné osobě na základě uzavřené nájemní smlouvy zařízení definované v nájemní smlouvě, a to včetně jeho příslušenství.

3.2    Zahájením nájmu se rozumí převzetí zařízení nájemcem, které jsou smluvní strany povinny potvrdit v předávacím protokolu podepsaném oprávněnou osobou. Předávací protokol obsahuje další údaje o zařízení, jako je např. výrobní číslo zařízení, popis technického stavu, specifikace příslušenství aj. Nájemce současně se zařízením převezme návod k obsluze (pokud je k takovému zařízení dodáván), a jiné příslušenství a dokumenty určené ze strany pronajímatele k provozu konkrétního typu zařízení. Pokud není v nájemní smlouvě stanoveno jinak, zařízení je předáváno v prostorách pronajímatele Construction SITECH CZ s.r.o. Veškeré náklady na přepravu zařízení z místa střediska pronajímatele jakož i zpět hradí po ukončení pronájmu nájemce, a to včetně nákladů na instalaci a seřízení zařízení.

3.3    Nájemce je povinen uvést do nájemní smlouvy, případně do předávacího protokolu, místo provozu zařízení, přičemž nasazení zařízení na práce do okruhu 20 km od tohoto stanoviště je povoleno bez předchozího oznámení pronajímateli. Přemístění nad 20 km nebo mimo území České republiky je povinen nájemce pronajímateli neprodleně písemně oznámit a taková dispozice podléhá předchozímu písemnému souhlasu pronajímatele ve formě písemného dodatku k nájemní smlouvě.

3.4    Nájemce je povinen uvést do předávacího protokolu jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad zařízením. Tento pracovník je povinen znát aktuální technický stav zařízení, přesné místo jeho nasazení, včetně komunikačního spojení s obsluhou, a tyto informace na požádání vždy sdělit pronajímateli.

3.5    Od okamžiku faktického předání zařízení přechází na nájemce odpovědnost za zařízení.

4.      Provoz zařízení

4.1    Nájemci není povoleno přetěžovat zařízení nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér. V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí náklady na uvedení zařízení do původního stavu v plné výši.

4.2    Nájemce nesmí bez souhlasu pronajímatele provádět jakékoliv zásahy do konstrukce zařízení. Jakékoliv použití nestandardních typových přídavných zařízení anebo zařízení neschválených pronajímatelem je zakázáno.

4.3    Obsluhu zařízení a předepsané údržbářské úkony smějí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci nájemce, kteří jsou zaškoleni pronajímatelem při předávání zařízení do nájmu.

4.4    Nájemce nesmí povolit manipulaci se zařízením jiným než v předávacím protokolu uvedeným pracovníkům či pracovníkům, jejichž identitu oznámil pronajímateli následně. O rozšíření počtu oprávněných pracovníků zažádá nájemce písemně

4.5    Nájemce je povinen po celou dobu nájmu dodržovat pokyny a provádět úkony popsané v návodu k obsluze a je povinen na požádání pronajímatele zpřístupnit zařízení ke kontrole. Servisní technik pronajímatele je oprávněn  namátkově kontrolovat stav údržby v místě nasazení zařízení.

5.      Údržba a opravy zařízení

5.1    Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení zařízení. Nájemce nesmí sám demontovat či opravovat zařízení nebo jeho části, nedohodne-li se s pronajímatelem jinak.

5.2    Nájemce je povinen neprodleně ohlásit případnou poruchu zařízení na příslušnou kontaktní adresu pronajímatele uvedenou ve smlouvě. Pokud bylo hlášení provedeno ústně, je nájemce do 24 hodin povinen telefonické ohlášení potvrdit v písemné formě s tím, že uvede i stručný popis poruchy. Pokud příčiny poruchy nejsou přičitatelné nájemci, bude nájemné za zařízení sníženo o podíl, který odpovídá podílu dní, ve kterých nebylo možné zařízení využívat, k celkové době dnů nebo hodin nájmu v kalendářním měsíci.

5.3    Po dobu nájmu je nájemce povinen vykonávat odpovědně veškeré běžné údržbářské úkony stanovené v návodu na obsluhu a údržbu zařízení a přesně dodržovat jejich stanovené lhůty. V případě, že nájemce nedodrží předepsané úkony pravidelné údržby obsluhy zařízení, může pronajímatel okamžitě vypovědět smlouvu za podmínek uvedených v nájemní smlouvě a těchto OPP.

6.      Nájemné

6.1    Nájemné se vypočítává dle skutečné doby (dnů) včetně sobot, nedělí nebo jakýchkoli svátků, po kterou je nájemce v souladu s nájemní smlouvou oprávněn se zařízením sám nebo prostřednictvím třetí osoby nakládat.

6.2    Pronajímatel je oprávněn vyžadovat při uzavření smluv jistotu ve výši uvedené v ceníku, který je k dispozici v provozovně pronajímatele. Zařízení bude předáno až po uhrazení příslušné částky. Jistota bude nájemci vrácena po ukončení smlouvy, nebude-li započtena pronajímatelem do úhrady dluhů nájemce vyplývajících z nájemní smlouvy.

6.3    Pronajímatel je oprávněn od nájemce požadovat při uzavření nájemní smlouvy uhrazení kauce ve výši určené pronajímatelem. Kauce je vratná po uhrazení veškerých závazků nájemce vůči pronajímateli (nájemné, náhrada škody apod.) po vrácení zařízení a ukončení nájemní smlouvy.

7.      Úhrada nájemného

7.1    Nájemce je povinen hradit pronajímateli nájemné dle uzavřené nájemní smlouvy v dohodnutých časových periodách. Není-li uvedeno jinak, nájemné jsou splatné na základě faktury vystavené vždy na konci příslušného kalendářního měsíce. Každá jednotlivá úhrada nájemného musí být nájemcem provedena nejpozději v den splatnosti faktury, kterou vystaví pronajímatel. Nájemce souhlasí, aby daňové doklady byly zasílány elektronicky na kontaktní adresu uvedenou v nájemní smlouvě.

7.2    V případě prodlení nájemce s úhradou nájemného a jiných pohledávek pronajímatele, např. za opravy, údržbu zařízení nebo smluvní pokutu, je nájemce povinen uhradit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z neuhrazené částky za každý den prodlení. Pronajímatel je vedle úroku z prodlení oprávněn uplatnit i náhradu škody v plném rozsahu.

7.3    Prodlení nájemce s úhradou jakékoliv splatné peněžité pohledávky pronajímatele za nájemcem opravňuje pronajímatele k zastavení dalšího plnění jakékoliv smluvní povinnosti. Pro opětovné zahájení plnění smlouvy je nutné úplné vyrovnání pohledávek po splatnosti nebo poskytnutí dodatečného zajištění dle požadavku pronajímatele.

7.4    Nájemce není oprávněn započíst svoji splatnou pohledávku za pronajímatelem proti nesplatné pohledávce pronajímatele za nájemcem a není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

7.5    Platby nájemného se ve smyslu § 1957 odst. 1 OZ uskutečňují bezhotovostním převodem v měně nájemní smlouvy nebo platbou v hotovosti, pokud to dovolují obecně závazné právní předpisy. V případě bezhotovostní platby je termín splatnosti dodržen, pokud je příslušná částka připsána na účet příjemce nejpozději v den splatnosti. Daňové doklady o vyúčtování vystavené způsobem hromadného zpracování dat nemusí obsahovat razítko ani podpis vystavitele.

7.6    Nájemce je oprávněn užívat zařízení po dobu stanovenou v nájemní smlouvě. Nevrácení zařízení ke dni skončení nájmu zařízení je považováno za neoprávněné užívání zařízení a pronajímatel je za dobu neoprávněného užívání zařízení oprávněn požadovat vydání bezdůvodného obohacení odpovídající nájemnému původně stanovenému v nájemní smlouvě.

8.      Práva a povinnosti nájemce

8.1    Nájemce nesmí sejmout ani zakrýt identifikační znaky výrobce zařízení ani pronajímatele (společností Construction SITECH CZ s.r.o.) umístěné na zařízení. Nájemce je povinen jakoukoliv neoprávněnou dispozici se zařízením oznámit ihned pronajímateli, a to písemnou formou nebo e-mailem.

8.2    Nájemce se zavazuje, že po dobu nájmu neuzavře s žádnou třetí stranou smlouvu (např. podnájemní, prodejní, servisní atd.), která by se týkala zařízení, a to s výjimkou pojišťovací smlouvy a dalších smluv výslovně předem schválených pronajímatelem. Nájemce nesmí zařízení učinit ani předmětem výprosy či výpůjčky nebo je dát do zástavy. Veškerá taková ujednání s třetí stranou jsou neplatná a nájemce nese plnou odpovědnost za případně vzniklou škodu.

8.3    Nájemce je povinen si zajistit na své náklady pojištění zařízení po dobu operativního pronájmu.

8.4    Nájemce je povinen pronajaté zařízení k poslednímu dni doby nájmu protokolárně vrátit ve stejném technickém stavu a ve stanovené lhůtě do místa provozovny, ve které byla uzavřena nájemní smlouva, nedohodnou-li se strany jinak. Při předávce zařízení bude provedena jeho prohlídka.

8.5    Předávací protokol o vrácení zařízení obsahuje údaje o vráceném zařízení a příslušenství, jako např. výrobní číslo zařízení, a popis technického stavu. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci pronajímatele a nájemce. Odmítne-li nájemce předávací protokol podepsat nebo nezúčastní-li se předání, podepíše protokol pouze pronajímatel nebo jím zmocněná osoba.

9.      Práva a povinnosti pronajímatele

9.1    Pronajímatel neodpovídá za poškození nebo zničení zařízení po jeho předání nájemci a není povinen poskytnout mu náhradu za období, během kterého nemůže nájemce v důsledku svého konání nebo opomenutí zařízení používat. Ustanovení o nájemném tímto nejsou dotčena.

9.2    Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzují, že s výjimkou újmy způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti vylučují povinnost k náhradě újmy na straně pronajímatele ve smyslu § 2898 OZ, včetně újmy způsobené vadou zařízení nebo jinou právní skutečností, a dále jakoukoliv záruku za jakost zařízení.

9.3    Pronajímatel může požadovat vrácení pronajatého zařízení i před skončením sjednané doby nájmu, pokud nájemce zařízení užívá v rozporu se smluveným účelem anebo způsobem, že hrozí vznik škody na zařízení.

9.4    Pronajímatel má právo bez předchozího oznámení provádět kontroly u nájemce, a to za účelem kontroly užívání zařízení nájemcem.

10.    Škoda na zařízení

10.1   Nájemce je povinen chránit pronajaté zařízení před poškozením, ztrátou nebo zničením. Nájemce je plně odpovědný za ztrátu, poškození nebo zničení zařízení do okamžiku vrácení zařízení do provozovny pronajímatele. Nájemce přejímá plnou odpovědnost za škody, ztráty nebo zničení jakéhokoliv majetku třetí strany, které by vznikly provozem zařízení, stejně jako za úraz, resp. smrt kohokoliv, pokud tato nastala v souvislosti s používáním zařízení nebo jeho provozem.

10.2   V případě, že nájemce na zařízení způsobí škodu nebo za způsobenou škodu odpovídá, pronajímatel provede opravu zařízení na náklady nájemce, pokud při vrácení zařízení bude mezi pronajímatelem a nájemcem dohodnuta jeho oprava servisním střediskem pronajímatele, nebo vyúčtuje hodnotu poškozeného zařízení či jeho části.

10.3   Po dobu nájmu je nájemce povinen oznámit pronajímateli jakoukoliv nehodu, ztrátu nebo škodu, která nastala v souvislosti nebo následkem užívání zařízení nebo z jiné příčiny v souvislosti s provozem zařízení, a to neprodleně po jejich zjištění. Tyto informace musí být písemně potvrzeny pronajímateli do 24 hodin po jejich zjištění a následně se smluvní strany zavazují o škodě vzniklé na pronajatém zařízení sepsat záznam o škodě.

10.4   Při znečištění zařízení, které neodpovídá stavu, v kterém bylo předáno nájemci, je pronajímatel oprávněn účtovat úhradu nákladů spojených s čištěním. Paušální poplatek stanovený pronajímatelem činí 2000 Kč.

10.5   Jakékoliv ztráty a újmy nájemce dle výše uvedených bodů neovlivňují povinnost nájemce hradit nájemné.

11.    Doba a ukončení nájmu

11.1  Dobou nájmu zařízení se rozumí časová lhůta uvedená v nájemní smlouvě, která zahrnuje i dobu odvozu a dovozu zařízení z provozovny pronajímatele a zpět, jakož i doby oprav zařízení, jež byly prokazatelně zapříčiněny nájemcem.

11.2  Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu neurčitou, může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou. Výpověď musí být učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že výpovědní doba činí 3 kalendářní dny a počíná plynout dnem následujícím po doručení výpovědi.

11.3  Nájemní smlouva může být ukončena s okamžitou účinností i odstoupením od smlouvy. Důvodem pro odstoupení je i skutečnost, že bylo ohledně majetku nájemce vydáno insolvenčním soudem rozhodnutí o úpadku, nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., nebo jiné rozhodnutí o prohlášení insolvence, nebo byl návrh na prohlášení úpadku zamítnut pro nedostatek majetku, nebo bylo-li přijato rozhodnutí o zrušení nájemce bez likvidace.

11.4  Pronajímatel je oprávněn vypovědět nájemní smlouvu i v případě porušení povinností nájemce. V případě, že porušení povinností nájemce může být napraveno a nájemce tak neučiní ani po obdržení výzvy k nápravě, pak je pronajímatel oprávněn vypovědět nájemní smlouvu doručením písemného oznámení nájemci. Nemůže-li být porušení povinností dle názoru pronajímatele napraveno nebo jedná-li se o podstatné porušení povinností, je pronajímatel oprávněn vypovědět smlouvu bez dodatečné lhůty k nápravě. Výpověď musí být učiněna písemně s tím, že její účinky nastávají dnem doručení nájemci.

11.5  V případě prodlení s úhradou jakékoliv peněžité povinnosti není pronajímatel povinen stanovit dodatečnou lhůtu k plnění a má právo ukončit nájemní smlouvu výpovědí po 5 kalendářních dnech prodlení. Takové prodlení je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy. Za podstatné porušení ustanovení nájemní smlouvy je dále považováno opakované prodlení nájemce s úhradou nájemného nebo jiných pohledávek pronajímatele, užívání zařízení v rozporu s nájemní smlouvou nebo uzavření jakékoliv smlouvy s třetím subjektem, která by se týkala pronajatého zařízení, není-li v těchto OPP stanoveno jinak. Dojde-li k ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí z důvodu porušení ustanovení nájemní smlouvy, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady a škody vzniklé v souvislosti s konáním nebo opomenutím nájemce, a to zejména: • nájemné za nájem až do dne ukončení nájemní smlouvy okamžitou výpovědí; • veškeré výdaje a náklady spojené s ukončením nájemní smlouvy, např. náklady na dopravu zařízení z místa nasazení do místa uzavření nájemní smlouvy, náklady na opravu zařízení v případě jeho poškození nebo náklady spojené s uvedením zařízení do stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení v případě jeho nadměrného opotřebení nájemcem; • veškeré škody vzniklé pronajímateli v důsledku předčasného ukončení platnosti nájemní smlouvy.

11.6  V případě podstatného porušení nájemní smlouvy nebo marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení nájemní smlouvy je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednaného nájemného za dobu od data podstatného porušení nájemní smlouvy nebo marného uplynutí dodatečné lhůty k plnění při nepodstatném porušení nájemní smlouvy do doby skončení původní doby nájmu.

11.7  Jakoukoliv smluvní pokutu je nájemce povinen zaplatit do 14 kalendářních dnů ode dne uskutečnění výzvy pronajímatele k jejímu zaplacení, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě.

11.8  Z jiných, než výše uvedených důvodů nájem neskončí.

12.    Ochrana osobních údajů a jiných dat

12.1  Smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem představuje právní důvod pro shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů ze strany pronajímatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

12.2  Osobní údaje o nájemci jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro účel plnění ze smlouvy uzavřené mezi nájemcem a pronajímatelem.

12.3  Pronajímatel pro zkvalitnění svých služeb provádí průzkumy spokojenosti se službami pronajímatele a monitoruje provoz a pohyb zařízení prostřednictvím technologie pro dálkový monitoring stroje.

13.    Závěrečná ustanovení

13.1  Veškerá oznámení, návrhy a požadavky a další sdělení dle nájemní smlouvy jsou účinná okamžikem jejich doručení příjemci na adresu uvedenou v nájemní smlouvě. Písemnosti se považují za doručené, pokud byly adresátem převzaty nebo byly vráceny odesílateli jako nedoručitelné a adresát svým konáním nebo opomenutím doručení písemnosti zmařil. Účinky doručení nastanou i v případě, kdy adresát doručení písemnosti odmítl. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky či jiná sdělení požadovaná nájemní smlouvou musí být provedena písemně a musí být (i) doručena osobně, (ii) zaslána doporučeným dopisem nebo (iii) emailem adresovaným druhé smluvní straně na e-mailovou adresu uvedenou v nájemní smlouvě.

13.2  Všechny vztahy těmito OPP neupravené se řídí nájemní smlouvou uzavřenou mezi pronajímatelem a nájemcem a ustanoveními OZ v platném znění.

13.3  Pronajímatel a nájemce podpisem nájemní smlouvy vyslovují svůj souhlas s OPP a zavazují se, že se jimi budou řídit.

13.4  Na závazek mezi pronajímatelem a nájemcem se nevztahují ustanovení o změně okolností obsažená v § 1765‒1766 OZ a § 1798-1800 OZ. Obsah nájemní smlouvy je považován za důvěrný a nesmí být zpřístupněn třetím osobám, nevyplývá-li z obecně závazného právního předpisu, že má být zveřejnitelný.

13.5  Pro všechny smluvní i mimosmluvní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem platí právo České republiky.

13.6  Všechny spory, které by mohly vzniknout na základě nebo v souvislosti s nájemní smlouvou nebo těmito OPP, budou řešeny věcně příslušným českým soudem. Místně příslušným je soud určený dle sídla pronajímatele ke dni podání žaloby.

13.7  Je-li nebo stane-li se jedno nebo více ustanovení těchto OPP z jakýchkoliv důvodů neplatným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení těchto OPP. Pronajímatel je oprávněn tyto OPP kdykoliv změnit.